Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa Rovaniemellä 28.11.2020

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavanlaista toimintaa vuonna 2021:

1. Koulutustilaisuudet

Kirjoittajakurssi yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa Sodankylässä 7.-13.6.2021. Viiden ohjaajan voimin kurssilaisia opastetaan proosan (2 ryhmää), draaman, lyriikan sekä fantasiakirjoittamisen maailmaan analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilaisten teksteistä julkaistaan antologia E-kirjana seuran verkkosivuilla.

Räätälöidyt kirjoittajakurssit seuran jäsenistölle. Vuonna 2019 Rovaniemellä pilotoitiin jäsenistölle suunnattuja maksullisia kirjoittajakursseja. Niistä saadut kokemukset rohkaisevat laajentamaan toimintaa. Vastaavaa koulutusta on kysytty myös muille paikkakunnille. Vuoden 2020 aikana oli tarkoitus kaksinkertaistaa po. koulutustoiminnan määrä. Koronan vuoksi tavoite jäi toteutumatta, mutta valmiuksia verkkoperustaisen koulutustoiminnan pyörittämiseksi kehitetään edelleen. Tulevana toimintavuonna voidaan aloittaa vastaava koulutustoiminta tietoverkossa.

2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet

2.1. Järjestetään Tekijöiden päivä marraskuussa. Päivään ovat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien osallistumista tapahtumaan. Tilaisuudessa on mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia.

2.2. Järjestetään 7. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä elokuussa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi. Tapahtuman pääesiintyjäksi kutsutaan ansioitunut lappilainen, Lapin alueella asunut tai aluetta koskevaa kirjallisuutta edistänyt kirjailija.

2.3. Kehitetään aktiivisesti uusia yhteistyötapoja ja tiedottamista Lapin eri paikkakunnilla toimivien kirjoittaja- ja kirjallisuutta harrastavien ryhmien kanssa sekä niillä toteutettavien kirjallisuustapahtumien edistämiseksi.

2.4. Osallistutaan keväällä Rovaniemellä Poetry Slamin Lapin aluekarsintojen järjestelyihin sekä mahdollisuuksien mukaan vastaaviin tilaisuuksiin muilla paikkakunnilla. Kannustetaan jäseniä kirjoittamaan ja esittämään lavarunoutta.

2.5. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnitteluun ja esittäydytään tapahtumassa yhdistyksenä, jos sellainen järjestetään.

2.6. Lappilaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseksi tuetaan aktiivisesti alueella tapahtuvaa toimintaa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kirjallisuustapahtumiin.

2.7. Järjestetään jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Pyritään osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuten messuille ja yhdistystoimintaa esitteleviin tapahtumiin sekä yhdistysten merkkipäiviin ja erilaisiin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Taidebasaari toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa marraskuussa.

3. Hankkeet
Luodaan edellytykset Suomen Kirjailijaliiton koordinoiman Kirjailijayhdistysten verkoston Talvipäivien 2022 toteuttamiseksi. Tapahtuma on sovittu verkoston kokouksessa pidettäväksi Lapin Kirjallisuusseuran järjestämänä Rovaniemellä. Talvipäiviä organisoiva työryhmä on nimetty ja se on aloittanut tapahtuman suunnittelun. Työryhmällä on hahmotelma tapahtuman muodosta, sisällöstä ja laajuudesta. Tulevana toimintavuonna 2021 tehdään tapahtuman kannalta keskeiset sopimukset, varmistetaan sen talous ja aloitetaan tapahtuman markkinointi yhdistyksen tiedotuskanavien kautta.

4. Arviointipalvelu
Jatketaan ja kehitetään arviointipalvelua, jonka välityksellä seuran jäsenet ja ketkä tahansa kirjoittajat voivat saada tekstistään henkilökohtaisen arvion edulliseen hintaan. Vahvistetaan palvelun markkinointia ja varmistutaan arvioijien mahdollisuuksista toimia tehtävässään.

5. Lapillinen-lehteä julkaistaan kaksi numeroa, ensimmäinen toukokuussa ja toinen marraskuussa. Lehden kevään teemana on “Usko” ja syksyn kaksoisnumeron “Onni”. Lehdessä arvioidaan uutta lappilaista kirjallisuutta, esitellään kirjailijoita ja kerrotaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella sekä julkaistaan jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Hyvässä seurassa, Kustantajan kuulumiset ja Unohdetut klassikot -palstoja jatketaan. Suunnitellaan ja toteutetaan uusi esittely- / haastattelupalsta nuorten kirjoittajien ja esikoiskirjailijoiden esiin nostamiseksi. Lapillinen on Kulttuurilehtien liiton Kultti ry.:n jäsenlehti. Lehti ilmestyy painettuna ja sähköisenä.

6. Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokousten yhteyteen järjestetään teemaseminaareja tms. kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia.

7. Tiedottaminen
Tiedotetaan tulevista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista jäsenkirjeissä Lapillinen-lehdessä, kotisivuilla osoitteessa: www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran Facebook ja Twitter -sivuilla.

8. Yhteistyö

8.1.Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Pyritään varmistamaan pohjoisen edustuksen jatkuminen neuvottelukunnan työryhmässä. Vuonna 2021 Talvipäivien järjestäjänä on Kirjoittajayhdistys Paltta ry Kouvolasta. Tapahtuma on kuitenkin epidemian johdosta peruttu ja mahdollisuuksia sen järjestämiseksi virtuaalisena selvitetään.
Talvipäivät on kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka. Lapin Kirjallisuusseura on alustavasti sopinut järjestävänsä Talvipäivät Rovaniemellä Design-viikolla 2022, kalenteriviikko 12.

8.2. Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa.

9. Lapin Kirjallisuusseura ry on sitoutunut noudattamaan seuraavia eettisiä periaatteita toiminnassaan

Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja työhyvinvoinnin edistämiseksi Lapin Kirjallisuusseuran huolehtii, että sen toiminta on avointa kaikille siitä kiinnostuneille henkilöille. Koska seura on toiminut alusta alkaen monikulttuurisessa, alueelliset rajat ylittävässä ympäristössä, ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo olleet lähtökohtaisesti seuran toiminnassa noudatettavia keskeisiä perusarvoja. Näitä periaatteita vahvistetaan huolehtimalla siitä, että seuran toiminta ulotetaan laajan ja harvaan asutun Lapin kaikkiin osiin sekä lisäämällä vuorovaikutusta Saamen alueen kulttuurien ja suomen kieltä Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa puhuvien väestöryhmien kanssa.
Yhdistyksen toiminnassa ei suvaita minkäänlaista henkilöihin, väestön osiin tai kansanryhmiin kohdistuvaa syrjintää.

Kestävän kehityksen edistämiseksi Lapin Kirjallisuusseura käyttää tarjolla olevat mahdollisuudet sähköisten viestimien hyödyntämiseksi omassa toiminnassaan tarpeettoman matkustamisen vähentämiseksi. Seuran jäsenistöä rohkaistaan käyttämään virtuaalisia kokouskäytäntöjä ryhmätyön ja harrastusten välineinä ennen kaikkea etäisyyksien voittamiseksi. Seura on organisoinut hallintonsa koko dokumentoinnin paperittomien ratkaisujen tuella. Seuran jäseniä rohkaistaan myös paperittomaan julkaisuun ja ottamaan luontoarvot huomioon julkaisutoiminnan suunnittelussa. Yhteisön toiminnassa ja tapahtumien järjestelyissä priorisoidaan lähipalveluita.
Lapin Kirjallisuusseuran toiminnassa huolehditaan siitä, että edellä mainittuun sisältyvät arvot toteutuvat yhdistyksen toiminnassa sen kaikilla tasoilla. Yhdistyksen hallitus varmistuu ja raportoi sidosryhmilleen siitä, että työhyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat selkeä osa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa ja että niiden mahdollinen huomiotta jääminen tulee kontrolloitua.